Hỗ trợ duyệt maket sản phẩm, tư vấn công thức khách hàng